REGULAMIN FORUM INTERNETOWEGO
SERWISU www.audia4b9.pl
(zwany dalej Regulaminem)

Warunki Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego serwisu www.audia4b9.pl zwanego dalej “Forum”. Forum stanowi internetową grupę dyskusyjną powstałą w celu wzajemnego inspirowania się, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów w zakresie wiedzy na temat szeroko pojętej motoryzacji. 
2. Administratorem Forum Internetowego jest Tredos Filip Jankowski, ul. Lwa 19/8 61-244, Poznań, nip:778-136-20-60 (zwany dalej “Administratorem”)
3. Użytkownikiem forum może być osoba fizyczna, która posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwany dalej “Użytkownikiem”)
4. Moderatorem Forum jest podmiot wyznaczony przez Administratora (zwany dalej “Moderatorem). Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników. 
5. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. 
6. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu i dowolnie akceptuje jego treść. 
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy polskie.
8. Umożliwianie korzystania z usługi Forum jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę,na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
9. Korzystanie z usługi Forum jest bezpłatne. Dostęp do Forum jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.
10. Niniejszy Regulamin stanowi regulację szczególną w stosunku do „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.audia4b9.pl” i wyłącza jego zastosowanie w całości, z zastrzeżeniem postanowień tego regulaminu dotyczących rejestracji w Serwisie i zasad administrowania danymi osobowymi.

Zasady korzystania z forum
1. Korzystanie z Forum jest możliwe po zalogowaniu się w serwisie www.audia4b9.pl.
2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje podobny lub taki sam wątek na Forum. Nowy wątek musi mieć zrozumiały i przejrzyście napisany temat. Ponadto temat Nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. 
3. Użytkownik publikuje i komentarze i opinie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników na Forum. 
4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści uznawanych powszechnie za: 
wulgaryzmy,
treści pornograficznie 
propagujące alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające 
obrażające inne osoby publiczne albo zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby 
obrażające inne narodowości, rasy ludzkie i religie
przyczyniające się do łamania praw autorskich
zawierające odnośniki do stron internetowych naruszających dobre obyczaje
będące reklamami oraz spamem
zawierające uwagi skierowane do redakcji serwisu www.audia4b9.pl
5. Moderator forum ma prawo do kontrolowania treści wypowiedzi ich modyfikowania, a nawet usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają warunków znajdujących się w regulaminie. 
6. Sprawy prywatne skierowane, ale niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości. 

Kary 
1. Administratorowi przysługuje prawo do zastosowania do użytkownika naruszające zasady określone w Regulaminie następujących kar:
upomnienie użytkownika - przez, które rozumie się zwrócenie uwagi w prywatnej wiadomości lub w poście,
zawieszenie Użytkownika - przez które rozumie się zablokowanie możliwości publikowania wpisów na Forum na określony czas
usunięcie konta użytkownika - przez które rozumie się całkowite usunięcie konta użytkownika
2. W przypadku rażących naruszeń Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia.
3. Kwestia interpretacji i przyznania odpowiedniej kary należy do Administratora i Moderatora.
4. Administratorowi i Moderatorowi przysługuje prawo do usuwania, blokowania i edytowania tematów niezgodnych z Regulaminem. 

Zasady Administrowania Danymi Osobowymi
1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1.1. adres poczty elektronicznej,
 

Postanowienia końcowe
1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi przyczynami niezależnymi od Administratora, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na stronie Forum. 
2. Po odczytaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik logując się na swoje konto, jednocześnie akceptuje Regulamin. 
3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania zmian w Regulaminie i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. 
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociągnie za sobą usunięcie konta Użytkownika. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017